SI Plus

European Network of Innovation for Inclusion organizuje výzvu, prostredníctvom ktorej ocení vybrané projekty inkluzívneho zamestnávania a podnikania. Cieľom tejto výzvy je oceniť a zviditeľniť výnimočnú prácu mnohých organizácií členských krajín, ktoré zameriavajú svoje úsilie na hľadanie nových riešení na Európskom trhu práce.

V každej z dvoch uvedených kategórii budú vybraní 3 finalisti a z nich jeden víťaz, ktorí budú pozvaní na Európske podujatie v Madride, kde sa bude konať slávnostné odovzdávanie cien. Náklady spojené s účasťou na tomto podujatí budú hradené zo strany organizátorov. Taktiež získajú možnosť stať sa súčasťou pracovnej skupiny pre návrh projektov zodpovedajúcej kategórie.

Pre víťazov vo svojej kategórii usporiada European Network of Innovation for Inclusion študijný pobyt v ich organizácii, počas ktorého budú riešené možnosti škálovateľnosti, prenosnosti a udržateľnosti tohto projektu.

Prihlášky je možné podávať do  21. júla 2022.

Zdroj: https://europeannetforinclusion.accioncontraelhambre.org/