SI Plus

Komunikačná príručka projektov sociálnych inovácií

Komunikačná príručka projektov sociálnych inovácií (PDF, 2.98 MB)

Systém podpory sociálnych inovácií v Slovenskej republike z prostriedkov ESF+ do roku 2030

Tieto dokumenty by mali slúžiť ako cenné podporné nástroje pri podpore sociálnych inovácií v Slovenskej republike a pri príprave, programovaní a implementácii nových výziev financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko 2021-2027.

Systém podpory sociálnych inovácií SR ESF+ NKCSI MPSVR SR (PDF, 1.1 MB)

Príručka monitorovania a hodnotenia spoločenského vplyvu sociálnych inovácií

Tento metodický a aplikačný dokument slúži ako cenný nástroj pre monitorovanie a hodnotenie spoločenského vplyvu sociálnych inovácií. Poskytuje rámcovú štruktúru a usmernenia na zber relevantných dát a hodnotenie účinkov sociálnych inovácií. Príručka umožňuje identifikovať úspešné aspekty, plánovať a podporovať spoločenský progres prostredníctvom inovácií.

Príručka monitorovanie a hodnotenie spoločenský vplyv sociálne inovácie NKCSI MPSVR SR (PDF, 1.1 MB)

Správa o stave ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku

V rámci Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie, bol vypracovaný dokument, ktorého ambíciou je prispieť k ustáleniu vnímania sociálnych inovácií a k zmapovaniu hlavných výziev, ktorým realizácia sociálnych inovácií na Slovensku čelí. Publikovaná správa vychádza zo zistení realizovaného on-line dotazníkového prieskumu o stave sociálnych inovácií, sérií pološtruktúrovaných rozhovorov a štúdia dostupnej literatúry.

Správa o stave ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku (PDF, 1.36 MB)

Informačný leták o projekte Social Innovation Plus (SI PLUS)

V rámci SI PLUS sa budujú národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie v Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Podporujú sa sociálne inovácie, najmä so zameraním na zamestnanosť a sociálne začlenenie. Organizuje sa vzájomné učenie sa a výsledky výskumu sa rozdeľujú do praktických prístupov a nástrojov pre odborníkov implementujúcich programy ESF+. V rámci projektu SI PLUS sa budú mobilizovať aj odborné znalosti partnerov z Nemecka, Slovinska, Chorvátska a Európskej siete podnikov sociálnej integrácie (ENSIE).

Social Innovation Plus – kompetenčné centrá SI PLUS (PDF, 922 kB)

Program Slovensko 2021-2027

Európska komisia (EK) schválila nový Program Slovensko a reformu eurofondov pre programové obdobie 2021-2027. Z nových eurofondov budeme môcť čerpať takmer 13 miliárd eur, pričom investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia. Celé znenie dokumentu Program Slovensko 2021-2027 nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

Program Slovensko 2021-2027 (PDF, 2.13 MB)