SI Plus

Cieľom projektu, ktorý trvá dva roky (máj 2021- apríl 2023), je zriadiť udržateľné Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie (NKC SI) reagujúce na výzvy pri riešení sociálnych a spoločenských problémov. Prostredníctvom takéhoto centra sa vytvorí centrálny kontaktný bod pre zainteresované strany, odborníkov, akademickú obec a miestne organizácie. Hlavnou ambíciou je vytvorenie podmienok pre systematickú a dlhodobú podporu sociálnych inovácii na Slovensku. Získané výstupy budú taktiež použité pre programovanie a realizovanie ESF+ v programovom období 2021-2027.

Aktivity projektu na národnej úrovni

  • Analýza a mapovanie ekosystému v oblasti sociálnych inovácií v SR
  • Založenie Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie (web platforma)
  • Výmena skúseností, príkladov dobrej praxe, sieťovanie a budovanie kapacít
  • Propagácia výsledkov projektu a osveta sociálnych inovácií

Aktivity projektu na nadnárodnej úrovni

  • Výmena definícií sociálnych inovácií a ich charakteristík v partnerských krajinách – s cieľom prijať spoločnú definíciu v rámci konzorcia
  • Definícia cieľov mapovania a analýz, výmena metodík
  • Spolupráca výmenou skúseností, príkladov dobrej praxe a sieťovanie
  • Peer Learnings na partnerskej úrovni (vzájomné učenie sa)
  • Založenie nadnárodnej webovej platformy
  • Nadnárodná spolupráca medzi kompetenčnými centrami na úrovni EÚ

Spolupráca

Národný kontaktný bod NCP EaSI Slovakia

NCP EaSI Slovakia je súčasťou európskej siete, ktorá podporuje sociálne inovácie svojich členov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán v rámci hľadania nových riešení spoločenských problémov.
Jeho cieľom je sprostredkovať základné informácie a priblížiť príležitosti vyplývajúce z tohto programu bližšie k slovenským záujemcom o finančný príspevok.

Úlohou NCP EaSI Slovakia je zvýšiť záujem organizácií pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych inovácií o príležitosti a benefity, ktoré program ponúka a tiež spolupracovať v súčinnosti s Národným kompetenčným centrom sociálnych inovácií na Slovensku.

Bližšie informácie o projekte môžete získať na webovej stránke ncp-easi.sk