SI Plus

Európska Komisia otvorila 22. decembra novú výzvu s názvom „Revitalizácia európskych miestnych (vidieckych/prímestských) komunít pomocou inovatívnych biologických obchodných modelov a sociálnych inovácií“. Úspešné návrhy prispejú k očakávaným vplyvom destinácie Inovatívneho riadenia, environmentálnych pozorovaní a digitálnych riešení na podporu Zelenej dohody a európskych politík, ktoré podporuje, tým, že podporia vytvorenie inovatívnych modelov riadenia, najmä s cieľom dosiahnuť lepšie informované rozhodnutia, procesy, sociálnu angažovanosť a inovácie. Okrem toho prispejú k posilneniu prepojenia medzi vedou a politikou medzi EÚ a medzinárodnými oblasťami na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Návrhy tém v rámci tejto destinácie by mali stanoviť dôveryhodnú cestu, ktorá prispeje k inovatívnemu riadeniu a zdravému rozhodovaniu o politikách ekologického prechodu a konkrétnejšie k jednému alebo viacerým z vplyvov uvedených vo výzve.

Témy v rámci tejto destinácie budú mať vplyv v nasledujúcich oblastiach:

  • „Zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej“;
  • „Čistý a zdravý vzduch, voda a pôda“;
  • „Posilnenie ekosystémov a biodiverzity na zemi a vo vode“;
  • „Udržateľné potravinové systémy od farmy až po stôl na súši a mori“;
  • „Digitálne služby vysokej kvality pre všetkých“;
  • „Konkurencieschopná a bezpečná dátová ekonomika“.

Sociálna inovácia sa odporúča vtedy, keď je riešenie na sociálno-technickom rozhraní a vyžaduje si sociálnu zmenu, nové sociálne praktiky, sociálne vlastníctvo alebo uplatnenie na trhu.

Výzva je otvorená do 23. marca 2023 17:00 hod. bruselského času.

Viac informácií o tejto výzve nájdete na nižšie uvedenej stránke.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-governance-01-5;callCode=null;freeTextSearchKeyword=soc%20innov;matchWholeText=false;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Zdroj: unsplash.com