SI Plus

Agentúra Európskeho sociálneho fondu Litvy (ESFA) vypisuje v mene Európskej komisie otvorenú výzvu pre externých odborníkov, ktorí by mali záujem pomôcť ESFA pri implementácii iniciatívy ESF Sociálna inovácia+. Iniciatíva ESF SI+ je zameraná na podporu prenosu a rozširovania inovatívnych riešení prostredníctvom nadnárodnej spolupráce a šírenia osvedčených postupov, najmä pre oblasti politiky uvedené v článku 4 nariadenia o ESF+, t.j. zamestnanosť, vzdelávanie a zručnosti, sociálne začlenenie, inteligentné a zelené prechody v celej Európe.

Odborníci budú pomáhať najmä pri činnostiach ako:

  • hodnotenie návrhov projektov;
  • monitorovanie grantových dohôd;
  • budovanie kapacít, vzájomné učenie sa, vytváranie sietí a podpora orgánov ESF+, štruktúr na podporu sociálnej inovácie, príslušných zainteresovaných strán;
  • vytváranie sietí a podpora komunít praxe v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a zručností, sociálneho začlenenia, sociálnej inovácie, migrácie a materiálnej deprivácie;
  • analýza, monitorovanie, hodnotenie, rozvoj politiky sociálnych inovačných činností, ekosystémov a podporných politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;
  • hodnotenie a ďalší vývoj nástrojov a modelov na rozvoj sociálnej inovácie, najmä na rozšírenie sociálnej inovácie;
  • validácia a podpora pri rozširovaní iniciatív sociálnej inovácie;
  • moderovanie stretnutí atď.

Táto výzva je trvalo otvorená počas celého trvania iniciatívy ESF SI+ 2021 – 2030. Iniciatíva je financovaná z Európskeho sociálneho fondu+ a jej realizácia je naplánovaná na roky 2022 až 2030.

Prihlášky je potrebné odoslať prostredníctvom REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA EXPERTA. Viac informácií o výzve na externých expertov pre Európske kompetenčné centrum pre sociálne inovácie, o podmienkach prihlasovania a prihlášku nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.

https://www.esf.lt/en/call-for-external-experts-who-would-be-interested-in-assisting-esfa-in-implementing-the-esf-social-innovation-initiative/1081

Zdroj: unsplash.com