SI Plus

Index diverzity je prvým nástrojom pre zamestnávateľov na Slovensku, ktorý umožňuje zmerať opatrenia na podporu nediskriminácie, diverzity a inklúzie. Je jednoduchý, interaktívny a je určený pre každého zamestnávateľa súkromného i verejného sektora – bez ohľadu na veľkosť, vlastnícku štruktúru, objem tržieb či počet zamestnancov a zamestnankýň.

Dotazník sa skladá z 34 otázok, ktoré sa týkajú rôznych oblastí diverzity, ako zastúpenie znevýhodňovaných skupín vo firme, benefity, rovnosť v odmeňovaní aj konkrétne politiky a opatrenia prijaté na podporu diverzity na pracovisku. Získať je možné maximálne 100 bodov a podľa výsledku zaradí Index diverzity firmu alebo organizáciu do jednej zo štyroch kategórií: začiatočník, prieskumník, priekopník alebo šampión v oblasti diverzity.

Index vyvinula Nadácia Pontis v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, s podporou z Programu Európskej únie pre práva, rovnosť a občianstvo (2014 – 2020). Autorkou metodiky Indexu diverzity je Oľga Pietruchová, odborníčka na rodovú rovnosť a diverzitu. Pri zostavovaní nástroja vychádzala zo zavedenej analytickej metódy 3R, ktorá sa využíva v oblasti rodovej rovnosti.

Cieľom projektu bolo reagovať na nízku mieru akceptácie inakosti a obmedzené skúsenosti zamestnancov a zamestnankýň s diverzitou na pracoviskách na Slovensku. Diverzita pritom vytvára kultúru vzájomného rešpektu, dôvery a empatie. Tá umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov a taktiež je efektívnym nástrojom pre budovanie dobrých vzťahov so zamestnancami

Viac informácií o tomto projekte, ako aj nástroj Index diverzity nájdete na webovej stránke indexdiverzity.sk.

Zdroj: indexdiverzity.sk

https://indexdiverzity.sk/