SI Plus

Organizácia: Taste of home (Okus Doma)

Riešený problém

Utečenci čelia viacerým problémom spojeným s ich integráciou v cieľovej krajine. V Chorvátsku v roku 2014 iba 7,5 % osôb, ktorým bol udelený štatút utečenca, nebolo závislých od štátnej pomoci a boli nejakým spôsobom zamestnaní. Pomalá sociálna integrácia je spojená so širokou škálou sociálnych predsudkov a stereotypov, ako aj s chýbajúcim prístupom k adekvátnym podporným službám.

Inovatívne riešenie

Jedlo, gastronómia a stolovanie zohrávajú v chorvátskej kultúre ústrednú rolu. Chorvátska nezisková organizácia – Centrum pre mierové štúdie sa to snažila využiť na prelomenie negatívnych stereotypov o utečencoch a migrantoch v Chorvátsku. V roku 2014 vydali kuchársku knihu „Chuť domova“, ktorá obsahuje osobné a kulinárske príbehy utečencov. Kulinárske workshopy a verejné prezentácie boli organizované naprieč chorvátskymi mestami v spolupráci s utečeneckými tábormi. Mediálna kampaň pod heslom „Ak sme schopní akceptovať jedlo, prečo by sme tiež neprijali ľudí?“ bola spustená s cieľom osloviť chorvátsku verejnosť a propagovať univerzálne odkazy tolerancie a rešpektu. Popri mediálnej kampani bol príbeh Chuť domova spracovaný aj do etnografického dokumentu (Okus doma, 2016).

Na základe úspechu iniciatívy spojenej s kulinárskou knihou Chuť domova bol v roku 2016 založený sociálny podnik, ktorý ponúka kateringové služby poskytované migrantmi a utečencami. To im vytvára zdroj príjmu s cieľom dosiahnutia ich finančnej nezávislosti.

Kľúčové výsledky a výhody

Iniciatíva „Chuť domova“ spojila 30 utečencov a dobrovoľníkov. Zdieľanie príbehov i pokrmov zvýšilo povedomie o ich situácii medzi obyvateľstvom Chorvátska. Iniciatíva vytvorila pre utečencov príležitosť na sociálnu interakciu medzi sebou a tiež s lokálnou komunitou v priateľskom a neformálnom prostredí.

Potenciál pre mainstreaming

ESF financuje 80 % jednej aktivity projektu s názvom Kvalitné riešenie integrácie utečencov. Iniciatíva „Chuť domova“ získala ocenenie Európskeho občianskeho ocenenia pre sociálny podnik roka 2017 a bola tak vyznamenaná ako príklad dobrej praxe na úrovni EÚ. Je taktiež časťou „Migrent networku“, ktorá spája okolo 50 Európskych utečeneckých podnikateľských subjektov.

Vzhľadom k tomu, že podpora sociálneho podnikania v Chorvátsku je značne politicky, ako aj ekonomicky obmedzená, „Chuť domova“ je primárne závislá od príjmov zo svojej kateringovej činnosti. Tieto príjmy však neboli dostatočné, následkom čoho tento sociálny podnik ukončil svoju aktivitu v roku 2018. Avšak v krajinách s rozvinutou podporou sociálneho podnikania sa môže tomu modelu dariť oveľa lepšie.

Zdroj: unsplash.com