SI Plus

Organizácia: Intercultural Assistant

Riešený problém

V Brne, druhom najväčšom meste Českej republiky, v súčasnosti žije okolo 33 000 migrantov s rôznym kultúrnym pozadím, čo predstavuje cca 8 % podiel z celkovej populácie obyvateľov mesta. Kultúrne a jazykové bariéry môžu komplikovať komunikáciu medzi úradníkmi a migrantmi. To vyúsťuje nielen do nedorozumení a konfliktov, ale rovnako to môže migrantom sťažiť prístup ku vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti.

Inovatívne riešenie

Interkultúrny asistent je projekt, ktorý sa začal realizovať v roku 2017 ako súčasť strategického plánu pre sociálnu inklúziu. Projekt je zameraný na sprístupnenie verejných služieb pre všetkých, a to predstavením novej pozície vo verejných službách – interkultúrneho asistenta. Títo asistenti, ktorých zamestnáva obec, sú zodpovední za odstraňovanie bariér medzi migrantmi a úradníkmi.  Vykonávajú individuálnu podporu a poradenstvo pre migrantov a môžu ich sprevádzať pri vybavovaní úradných záležitostí alebo pri návšteve nemocnice a škôl. Na druhej strane pomáhajú tiež úradníkom, ktorí častokrát nevedia, aké služby sú pre migrantov vhodné a majú preto limitovaný priestor im pomôcť.

Interkultúrni asistenti sú expertmi na problémy, ktorým čelia minoritné skupiny. Mnohí z nich pochádzajú z miestnej komunity a hovoria jazykom minoritnej skupiny. Vďaka projektu získavajú tréning na mediáciu a prevenciu konfliktov od partnerskej organizácie „Sociofactor“. Rovnako je poskytovaný interkultúrny tréning aj pre úradníkov. 

Kľúčové výsledky a výhody

V súčasnosti sú zamestnaní 4 interkultúrni asistenti, ktorí v priebehu 1,5 roka realizácie projektu pomohli 635 migrantom. Títo asistenti pomáhajú najväčším minoritným skupinám v Brne, ako sú Rusi, Ukrajinci, Arabi, Moldavci, Rumuni a Vietnamci. Najpožadovanejšími službami sú tlmočnícke a poradenské. Celkovo projekt uľahčil komunikáciu medzi migrantmi a verejnými službami a uľahčil sociálnu integráciu. 

Hodnotenie projektu preukázalo, že úradníci, ktorí získali podporu v rámci projektu, sa stali otvorenejšími a tolerantnejšími voči migrantom a zvýšili si svoje medzikultúrne kompetencie. Interkultúrni asistenti sa tiež podelili o odborné znalosti získané počas svojej práce s magistrátom na podporu rozvoja stratégie integrácie migrantov v Brne 2020–2026.

Potenciál pre mainstreaming

Od roku 2017 získal projekt finančné prostriedky vo výške približne 300 000 EUR. Z toho 5 % pochádzalo od magistrátu Brna a 95 % je financovaných zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. 

Tento projekt inšpiroval mnohé ďalšie mestá v Česku, ale aj na Slovensku. Interkultúrni asistenti sa podelili o svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe s regionálnymi a miestnymi samosprávami, ktoré majú záujem o implementáciu tohto prístupu. Kľúčovou podmienkou prenosu tohto projektu aj do iných kontextov by mala byť finančná podpora a aktívna účasť na projekte  zo strany samosprávnych orgánov, ako aj zabezpečenie tréningových aktivít na obidvoch stranách – pre asistentov i pre úradníkov. 

Dlhodobou víziou mesta Brno je podporovať migrantov pri hľadaní vhodného zamestnania, z ktorého budú benefitovať oni aj lokálny trh práce. Tento postup bol inšpirovaný pozitívnym príkladom Integračného centra v Antverpách a Centrom zručností v Helsinkách, kde sa migrantom poskytuje koučing, školenia a jazykové kurzy. 

Zdroj: unsplash.com