SI Plus

Organizácia: Malopoľský inkubátor pre sociálne inovácie

Riešený problém

Starnutie populácie predstavuje celý rad osobných a politických výziev v celej EÚ. Do roku 2050 bude mať tretina občanov v poľskom Malopoľsku viac ako 65 rokov a jedna desatina z nich bude staršia ako 80 rokov. Ľudia s výrazným zdravotným postihnutím tvoria takmer 12 % obyvateľov Malopoľska  – tento podiel bude narastať s pribúdajúcim vekom obyvateľstva. Mnoho z týchto ľudí bude potrebovať domácu starostlivosť. Systémom, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú starostlivosť, hrozí, že nebudú schopné pokryť rastúce požiadavky na primeranú pomoc.

Inovatívne riešenie

Malopoľský inkubátor pre sociálne inovácie bol zriadený s cieľom implementovať inovatívne riešenia, ktoré by odpovedali na konkrétne potreby starších ľudí, zdravotne postihnutých ľudí a ich opatrovateľov. Inkubátor bol založený v Krakove Regionálnym centrom pre sociálnu politiku. Občanom poskytol granty (do 20 000 EUR) na vývoj, testovanie a implementáciu projektov zameraných na riešenie potrieb odkázaných ľudí.

Nápady na inovatívne produkty a služby boli vyvinuté samotnými staršími ľuďmi alebo ľuďmi so zdravotným postihnutím. Všetci inovátori prešli poradenským procesom. Poradca pre inovácie im poskytol usmernenie, ako by sa ich nápad dal pretaviť do skutočnej inovácie. Nápady boli následne predložené Regionálnemu centru sociálnej politiky. Vybrané nápady testovalo 300 starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím. Inovátorov previedli všetkými fázami vývoja vrátane hodnotenia potrieb, konkretizácie nápadu, technickej a organizačnej podpory, networkingu a právneho a finančného poradenstva.

Medzi príklady inovácií, ktoré boli vyvinuté, patrí model samoobslužného obchodu pre ľudí so zrakovým postihnutím alebo pršiplášť pre osoby na invalidnom vozíku na zabezpečenie tepelného komfortu a vysokej funkčnej využiteľnosti (čím sa posilní samostatnosť osôb so zníženou pohyblivosťou). Ďalším príkladom je hlasová navigačná aplikácia Teleasystent, ktorá umožňuje ľuďom so zrakovým postihnutím lepšie sa pohybovať po verejných budovách.

Kľúčové výsledky a výhody

Spolu bolo predložených 103 inovatívnych nápadov. Z nich bolo vybraných a testovaných 39 inovácií vrátane siedmich produktov, 26 služieb a šiestich IT riešení. Deväť z testovaných pilotných projektov prostredníctvom Malopoľského inkubátora pre sociálne inovácie bolo vybraných poľským Ministerstvom investícií a hospodárstva a Radou pre sociálne inovácie a boli realizované aj vo zvyšku krajiny.

Spätná väzba získaná počas implementácie projektu ukazuje, že inkubátor a podporované inovácie môžu efektívnym spôsobom vytvoriť lepšie životné podmienky v Malopoľsku.

Potenciál pre mainstreaming

Projekt ukazuje, že efektívne financovanie inovácií na miestnej úrovni vytvára optimálne podmienky pre rozvoj sociálnych inovácií, ktoré sú užitočné, škálovateľné a nákladovo efektívne. Aby bola iniciatíva úspešne prenesená do iného kontextu, mali by byť dodržané kľúčové podmienky. Tie zahŕňajú prístup k financovaniu, výber žiadostí podľa multidimenzionálnych kritérií a poskytovanie komplexnej supervízie počas implementácie projektu. Na základe úspechu tohto projektu sa Ministerstvo investícií a hospodárskeho rozvoja rozhodlo vyhlásiť ďalšiu výzvu na realizáciu projektov pre zriadenie inovačných inkubačných mechanizmov. Vďaka tomu sa v ďalších regiónoch krajiny vytvoria inovačné inkubátory.

Zdroj: unsplash.com