SI Plus

Granvia je nadácia, ktorá svojou činnosťou bojuje proti rôznym formám spoločenskej diskriminácie a dlhodobo sa venuje témam ako sociálna inklúzia, podpora vzdelávania a zamestnanosti. Projekty, ktoré spadajú do niektorej z týchto oblastí, teraz majú možnosť získať grant v ďalšom grantovom kole, a to vo výške maximálne 15 000 Eur.

Okrem zamerania projektu je ďalšou podmienkou pre získanie grantu aj dlhodobý charakter projektu, taktiež by mal dávať stabilitu a trvácnosť nejakej činnosti alebo pracovným miestam. Cieľové skupiny projektov sú osoby v hmotnej núdzi alebo osoby vylúčené zo spoločnosti alebo z trhu práce. Finančná pomoc od Granvia je určená na pokrytie materiálnych investičných výdavkov alebo nemateriálnych výdavkov.

Podávanie prihlášok je možné do 17. septembra 2022.

Viac informácií o tejto grantovej výzve, o podmienkach prihlasovania a prihlášku nájdete na webovej stránke Nadácie Granvia.

Zdroj: unsplash.com

https://nadacia-granvia.sk/