SI Plus

Národný kontaktný bod Program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI) je európsky nástroj na podporu kvalitných a udržateľných pracovných miest. Okrem toho, že pomáha zlepšovať pracovné podmienky, tiež zaručuje primeranú a prijateľnú sociálnu ochranu a bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe.

NCP EaSI Slovakia je súčasťou európskej siete, ktorá v rámci hľadania nových riešení spoločenských problémov podporuje sociálne inovácie svojich členov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán. Cieľom NCP EaSI je poskytovať základné informácie a slovenským záujemcom o finančný príspevok predstaviť  príležitosti vyplývajúce z tohto programu. Úlohou NCP EaSI Slovakia je zvýšiť záujem organizácií, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti a sociálnych inovácií, o príležitosti a benefity ponúkané programom, ako aj spolupracovať s Národným kompetenčným centrom pre sociálne inovácie na Slovensku.

Činnosti Národného kontaktného bodu EaSI sú nasledovné:

  • pomáha pri hľadaní potenciálnych partnerov pre slovenské subjekty, ktoré budú mať záujem o účasť na projektoch EaSI,
  • sprostredkováva informácie medzi záujemcom o účasť na projektoch EaSI a zložkou EaSI,
  • poskytuje informácie a poradenstvo potenciálnym príjemcom zložky EaSI ESF+ aj v rôznych regiónoch Slovenska,
  • pravidelne informuje na svojej webovej stránke o novinkách, výzvach, dobrých príkladoch a pod.,
  • organizuje informačné podujatia súvisiace s propagáciou programu EaSI.

Viac informácií o NCP EaSI nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.

Zdroj: pexels.com

https://ncp-easi.sk/