SI Plus

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre cieľ politiky súdržnosti 4 „Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv“ Programu Slovensko 2021-2027, zriadil v októbri 2023 Poradný výbor pre sociálne inovácie.

V programovom období 2021-2027 je sociálnym inováciám venovaná samostatná priorita Sociálne inovácie a experimenty v rámci vyššie uvedeného cieľa a je zameraná na podporu sociálnych inovácií v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a podpory ekosystému .

Poradný výbor tvorí 16 členov a členiek. Šesť zástupcov je z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR, Združenia samosprávnych krajov (SK8) a 10 členov je z neziskového, podnikateľského a akademického sektora.

Úlohou Poradného výboru je podieľať sa na príprave výziev na podporu sociálnych inovácií, rozvoji ekosystému sociálnych inovácií, na vyhodnocovaní dopadu realizovaných projektov a ich hodnotení.

Členovia/členky Poradného výboru pre sociálne inovácie:

1. Anna Čaplovičová – podnikateľský sektor
2. Marián Holienka – akademický sektor
3. Marián Horanič – podnikateľský sektor
4. Martina Kolesárová – neziskový sektor
5. Michaela Mudroňová – neziskový sektor
6. Zuzana Polačková – akademický sektor
7. Eva Pongrácz – akademický sektor
8. Boris Strečanský – neziskový/podnikateľský sektor
9. Alena Vachnová – neziskový sektor
10. Jana Žišková – neziskový sektor
11. Denisa Nincová – SK8
12. Daniela Repková – ÚSVRK
13. Andrea Kováčová – MŠVVaM SR
14. Miroslav Mojžiš – ÚSVROS
15. Andrea Uhrinová – VAIA ÚV SR
16. Marcela Hajtmánková – MPSVR SR