SI Plus

Správcovské spoločnosti CB ESPRI a Sociálni Inovátori Impact Capital boli úspešné vo verejnom obstarávaní. Slovak Investment Holding (SIH) ich vybral v rámci verejného obstarávania z piatich vysokokvalitných profesionálnych ponúk. 

Prostriedky poskytnuté SIH by mali byť využité na podporu aktivít alebo podnikov, ktorých hlavným cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv. Správcovia budú podporovať podniky širšej sociálnej ekonomiky na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja formou kapitálových alebo kvázi-kapitálových investícií. Ich úlohou teda bude vyhľadať vhodné investičné projekty, dojednať  zmluvnú dokumentáciu a v primerane dlhom časovom horizonte zrealizovať investície. Posledným krokom bude opätovné vystúpenie z cieľových spoločností, aby bolo možné verejné prostriedky opakovane využiť.

SIH podporí obidva fondy správcov CB ESPRI – CB ESPRI Impact One a Sociálni Inovátori Impact Capital – SIIC Fund investíciou vo výške 10,45 milióna eur, spolu teda sumou 20,9 milióna eur. Ide o súčasť prostriedkov Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré SIH spravuje formou návratných finančných nástrojov.

https://www.sih.sk/aktuality/slovak-investment-holding-cb-espri-and-social-innovators-launch-investment-funds-for-social-economy

zdroj: unsplash.com