SI Plus

Európskou komisiou bola 14. júna zverejnená nová výzva na predkladanie projektových návrhov na tému “Interconnected Innovation Ecosystems”. Cieľovými skupinami, ktoré sa do výzvy môžu prihlasovať, sú všetky relevantné kľúčové zainteresované strany inovačných ekosystémov, podnikateľské subjekty, sociálni inovátori, verejné subjekty, akademická obec, investori, nadácie, klastre a ďalšie.

Cieľom výzvy je podporiť vytváranie efektívnych, otvorených, inkluzívnych a vzájomne prepojených európskych inovačných ekosystémov. Téma podporí strategicky orientované akčné plány, aby orgány zodpovedné za verejné národné, regionálne alebo miestne inovačné politiky a programy za účasti súkromného sektora a aktérov výskumu a inovácií mohli spoločne realizovať činnosti smerujúce k zavádzaniu inovácií pri riešení výziev na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

V rozsahu pôsobnosti sú návrhy týkajúce sa netechnologických oblastí, sociálnej inovácie alebo inovácie verejného sektora. Žiadatelia by mali prispievať k cieľom destinácie CONNECT a zverejnenej výzvy, najmä budovať vzájomne prepojené, inkluzívne inovačné ekosystémy v celej Európe.

Termín uzávierky podávania prihlášok je 27. septembra 2022.

Viac informácií o výzve Interconnected Innovation Ecosystems (2022.2) (HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02), o podmienkach prihlasovania a prihlášku nájdete na webovej stránke Funding and Tender Portal.

Zdroj: unsplash.com

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-connect-02-01