SI Plus

Iniciatíva ESF Social Innovation+ je zameraná na uľahčenie prenosu a rozširovania inovatívnych riešení pre súčasné spoločenské výzvy. Jednou z dvoch pracovných aktivít tejto iniciatívy je Európske kompetenčné centrum pre sociálne inovácie.

Európske kompetenčné centrum pre sociálne inovácie, bude riadiacim orgánom ESF+ a iným relevantným zainteresovaným stranám ponúkať vzájomné vzdelávanie, budovanie kapacít a vytváranie sietí. Centrum bude organizovať aktivity, ktoré združujú Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie, riadiace orgány ESF+ a ďalšie zainteresované strany v 27 členských štátoch EÚ.

Druhou aktivitou  bude grantová schéma na podporu sociálnych inovácií. Iniciatíva spustí výzvy na predkladanie žiadostí na úrovni EÚ, ktoré budú zamerané na podporu nadnárodných projektov uľahčujúcich prenos a/alebo rozšírenie sociálnych inovácií.

V programovom období 2021-2027 je na iniciatívu ESF Social Innovation+ vyhradený rozpočet 197 miliónov EUR. Na základe zverejnenej výzvy  bola Litovská agentúra Európskeho sociálneho fondu (ESFA) vybraná, aby sa stala subjektom povereným koordinovaním iniciatívy v období rokov 2021 – 2027.

ESFA v mene EK otvorila výzvu pre výber externých odborníkov, ktorí by mali záujem jej pomôcť pri implementácii iniciatívy ESF Social Innovation+.  Táto výzva bude otvorená počas celého trvania iniciatívy ESF SI+ 2021 – 2030.

Viac informácií o pracovnej náplni externých odborníkov, o požadovaných kompetenciách uchádzačov a prihlášky nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.esf.lt/en/call-for-external-experts-who-would-be-interested-in-assisting-esfa-in-implementing-the-esf-social-innovation-initiative/891

Zdroj: unsplash.com